კონფიდენციალურობის პოლიტიკა

კონფიდენციალურობის დაცვის პოლიტიკა

აღნიშნული კონფიდენციალურობის დაცვის პოლიტიკა ვრცელდება „ ვებ-გვერდთან (www.easyshop.ge) დაკავშირებული ინფორმაციის დაცვის საკითხებზე. ვებ-გვერდის ადმინისტრაციის მიზანია დაიცვას თქვენი პირადი ინფორმაცია. აქ მოყვანილი პირობების მიღებით თქვენ აშკარა თანხმობას გვაძლევთ, გამოვიყენოთ თქვენი პირადი ინფორმაცია კონფიდენციალურობის დაცვის პოლიტიკის წესების მიხედვით. ვებ-გვერდის ადმინისტრაციას უფლება აქვს, ნებისმიერ დროს შეიტანოს ცვლილებები და დამატებები აღნიშნულ წესებში ან მის ნებისმიერ ნაწილში მომხმარებლის წინასწარი შეტყობინების გარეშე. მას შემდეგ რაც მომხმარებელი კვლავ გამოიყენებს ვებ-გვერდს, აღნიშნული მოქმედება ჩაითვლება ცვლილებებსა და დამატებებზე თანხმობად.ინფორმაციის შეგროვება

ინფორმაციის შეგროვება ხდება როდესაც თქვენ რეგისტრიდებით საიტზე (www.easyshop.ge) . როდესაც თქვენ მოიხმართ საიტს რეგისტრაციის გარეშე არ ხდება პირადი ინფორმაციის შეგროვება.პირადი საიდენტიფიკაციო ინფორმაცია

პირადი საიდენტიფიკაციო ინფორმაცია არის მონაცემები კონკრეტული მომხმარებლის იდენტიფიცირებისთვის. როდესაც მომხმარებელი ახორციელებს გარკვეულ აქტივობას ვებ-გვერდზე, მაგალითად (რეგისტრირდება, უკვეთავს პროდუქტს და ა.შ.) შეიძლება ვებ-გვერდის ადმნისიტრაციის მიერ მოთხოვნილ იქნეს პირადი ინფორმაცია. აკრძალულია აღნიშნული ინფორმაციის გაზიარება გარდა შემდეგი შემთხვევებისა: გამოვიყენოთ თქვენი პირადი ინფორმაცია რათა, მოვახდინოთ თქვენი უზრუნველყოფა პროდუქტებითა და მომსახურებით, განვავითაროთ ვებ-გვერდი, გავაუმჯობესოთ საქმიანობა, დავხვეწოთ ჩვენი პროდუქტებისა და მომსახურების შეთავაზებები; დაგიკავშირდეთ თქვენ,აღვასრულოთ ჩვენს შორის დადებული ხელშეკრულება, დავიცვათ კანონმდებლობა.პირადი ინფორმაციის კონტროლი

თქვენ ვალდებული ხართ პირადი საიდნეტიფიკაციო მონაცმემების ცვლილებების შემთხვევაში, დროულად შეცვალოთ ეს ინფრომაცია ვებ-გვერდზე. წინააღმდეგ შემთხვევაში, ვებ-გვერდის ადმინისტრაცია პასუხს არ აგებს იმ ზიანზე რომელიც თქვენ მოგადგებათ. თქვენ უფლება გაქვთ მოითხოვოთ თქვენი პერსონალური მონაცემების განადგურება.


ინფორმაციის უსაფრთხოება

თქვენს პირად ინფორმაციაზე წვდომა შესაძლებელია მხოლოდ ელექტრონული ფოსტის და დაშიფრული პაროლის მეშვეობით. თქვენივე უსაფრთხოების მიზნით უნდა გაუფრთხილდეთ და არ გაავრცელოთ პაროლი.სხვა ვებ-გვერდების ინფორმაციის დაცვის პოლიტიკა

აღნიშნული წესები ვრცელდება მხოლოდ www.easyshop.ge ვებ გვერდზე. როდესაც გადადიხართ სხვა ვებ გვერდზე www.easyshop.ge ვებ გვერდზე განთავსებული ბმულის საშუალებით, უნდა ისარგებლოთ შესამბამისი ვებ-გვერდის კონფიდენციალურობის წესებით.